پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب/مریم خالدی‌فر

دنا درسالگرد پرپرشدن فرزندانش به خودلرزید وصدای ناله اش دل هارابه لرزه دراورد.
صدای شیون دختران وزنانش هم صداباسوزوسرمای زمستان مرزهارا درنوردید وچشم هاراگریاند وگام هارابسیج کرد.اما دراین بین، انگشت اشاره من سمت انسان نماهای کور فکریست که بوی تعفن افاده هایشان ،هوای کشورم رامسموم کرده است.سلبریتی ها،همین تافته های جدابافته این مرزو بوم که ای کاش سوپاپ سواد حبابی شان را،هم، این روزها میکشیدند وانچنان که دغدغه مند مرگ سگ وگربه هایشان هستند،کمی هم درمورد زنی توییت می زدند که درسی سخت بعداز ویرانی خانه اش قصد خلاص کردن خویش از دنیای انها راداشت.

تن شان بوی ادکلن های فرانسوی واروپایی میدهد وافکارشان اما بوی نای پوسیدگی .
سلبریتی های مغرور وفرد محوری که جز سایه خویش براین خاک کسی رانمی بینند. ،کاش ازاین خواب زمستانی بیدار میشدند ومثل خزندگان خانگی شان پوست اندازی می کردند ،کمی بزرگ تر میشدند .کاش عینک شهرت پوچشان رااز چشم های رنگی عاریه ای شان بر می داشتند واینهمه ویرانی و سوز وسرماوبیماری وبرف راهم می دیدند.

در انزوای روحی روانی خویش نشسته وهرازگاهی بعداز جنجال های میان گروهی شان، دنبال به زیر سوال بردن انقلاب ونظام هستند ومی نالند از اوضاع کشوری که منتخبین خودشان بانی شرایط نامساعدش هستند.ایا جز آزادی بیش ازحد،زندگی مرفه وبی درد،بدحجابی وزندگی های لوکس ولاکچری و ریخت وپاش های بی اساس و زندگی های مشترک چندماه شان ،چیزی هم برایشان کم گذاشته اند؟؟آن هم در سرزمینی که هنوز خون جوانانش خشک نشده ،خود را فرای ازاین ادمها وجامعه می دانند ودرفضای افکار جوانان کشورم به عنوان الگوی محض بی تربیتی جفتک پرانی میکنندومحیط سینمای کشورم رابه دهکده حیواناتشان تبدیل کرده اند .
اعتقادم براین است که شهرت هرگز موید شخص یاعقیده ای نبوده و نیست وچه بسا افرادی که شهرتشان به جهت سوء اخلاقی هایی است که در انظار عمومی داشته اند.

نمیدانم انسانیت دروجود انها چه شده است که برای ازدست دادن گربه نجسی کشوری رابه هم میریزند وبرای هم نوعان چنین بی تفاوت….

آرامگاه ابدی ما قلب هاییست که برای ابادی شان تلاش کردیم ونمیدانم در دنیای شما که به حیوانات ختم شده است به چه چیزی باید دلخوش بود ؟
وجدان وانسانیتی که در وجود شما مرده است وهمه انهایکه سوز ناله های دنا ساز حرکتشان نشد،و همچنان درخواب غفلت اند ،ناگهان روزی صدای شیپور مرگ متوقفشان خواهد کرد .

سی سخت را مردان وزنان استوار وسخت کوشش ،همان معماران انقلاب،آباد خواهند کردوشما همچنان دربهت وماتم مرگ گربه هایتان فرومانید وچون فرصت طلبان وطن فروش به دنبال نقطه ضعفی ناچیز از نیروهای سپاهی وبسیجی وجهادی ،پشت پیج هایتان کمین کنید، باشد که روزی تلنگری بیدارتان کند.

مریم خالدی فر