پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس/غلام‌عباس موسوی‌نژاد

درسالهای اخیر به خاطر اختلافات متعدد در حوزه کهگیلویه ،در جریان اصلاح طلبی که عموما نامعلوم وپیچیده می نمود ،بسیاری از دوستان رنجیده خاطر شدند وکم وبیش لغزش هایی داشتند وگاهی با رقیبان همراهی کردند.
آنچه برای یک جریان سیاسی از نظر کیفی اهمیت دارد ،استواری واستمرار وپایداری در گردش احوال وچرخش روزگار است .انتظار می رود هواداران کم کمک به اعضای جناح تبدیل شوند ومخالفین به هواداران تغییر موضع بدهند.
اما در جریان اصلاح طلبی کهگیلویه ،دوستانی نرمش نشان دادند،گاهی لغزیدند،گاهی نشستندوگاهی ایستادند،ولی به هر حال اصلاح طلب محسوب می شوند،وعده ای هم ،همراه اصلاح طلبان حرص خوردند،تحقیر شدند،سختی کشیدند،متهم شدند ولی ماندند.وامروز ثمره همه آن تحمل ها وآزاردیدن ها باعث شکوفایی درخت اصلاحات در کهگیلویه شد .
نمی توان انکار کرد که ، رفتار دکتر عارف به عنوان الگویی ماندگار ،در گذشتن از خویشتن وسلیقه شخصی خویش وپیوستن به دیگران وما شدن ودریا شدن واز قطره گذشتن وبه دریا پیوستن ،در همیشه تاریخ می ماند.
قطره دریاست اگر با دریاست
ورنه قطره ،قطره ،ودریا دریاست
امروز همه اصلاح طلبان کهگیلویه می بایست ،از الگوی جاودان اصلاح طلبی، یعنی دکتر عارف ، که از منیت خویش عبور کرد وبه ما شدن دوستانش پیوست ، طبیعیت کنند.
در جویبار زلال اصلاح طلبی ،کینه های کهنه را بشویید ودست در دست هم بگذاریم وازمرداب منیت عبور کنیم .
بی شک هیچ کس نمی تواند زحمات دوستان اصلاح طلب را در سی سال گذشته ،فراموش کند،بخاطر نیاورد ،ویا از خاطر ببرد،اما هیچکسی نمی تواند نسبت به یک اندیشه احساس مالکیت کند،هیچکس نمی تواند،حوزه اندیشه را ملک مایملک خود بداندوجریانی فکری را به نام خود ثبت محضری کند.
بزرگان ورنجدیدگان اصلاحات ،طعم تلخ شکست را چشیدندوسالها در همه امور هزینه کردندوزحماتشان قابل جبران نیست ،اما آنچه امروز در باغ اصلاحات ، اتفاق افتاده است ،رویش جوانه های جدید است ،جوانه ها ، منتظر درختان نمی مانند،حتی از سایه سار درختان استفاده می کنند، در هنگام وزش طوفان ، در پناه درختان می آرامندومترصد فرصت روییدن هستندودرست هنگامیکه شدت طوفان کاسته شد وهوا مساعد شد ، ناگهان سر از خاک تیره بر می دارند ورشد می کنند ،گاهی وقتها ،حتی ازغذای درختان کهنسال استفاده می کنند وسرعت رشد خود را افزایش می دهند.
امروز شاید هررویشی، دردناک وغبطه برانگیز باشد ،اما در فردای روزگار ،این شاخه های نورسته ،درختانی کهنسال می شوند وشاخه های نورسته دیگری را در پناه خویش می گیرند وحمایت وهدایت می کنند.
دکتر کامرانی امروز ،محصول یک فرآیندونشانه بلوغ سیاسی در یک جریان فکری است، بلوغی که بی شک دردناک ودر همان حال،نشانه ادامه وجود زایندگان فکری خواهد بود . زایش ورویش نشانه زنده بودن یک جریان است وجریانی که زایش نداشته باشد ،محکوم به شکست است .
عبور ما از این گردنه ، نشانه بلوغمان است ،که توانسته ایم از حصار تنگ منیت به در آییم ودل به جریان محوری بسپاریم .ممکن است ،سلیقه شخصی کسی همراه منتخب جریان نباشد، اما وظیفه همه هوادران ،اعضای جنریان وبزرگان ،حمایت جدی وهدایت ایشان است .بزرگان جریان باید مستحضر این موضوع باشند که هیاهو وجنجال طرفداران ،می تواند سم مهلکی برای فرهیختگی وکمال باشد ،پس نباید حتی لحظه ای ، منتخب مجمع اصلاح طلبان را تنها بگذارند وهرگونه سستی ، در پیشگاه تاریخ محکوم است وقهرا در آینده ، اگر جریان به موفقیت برسد ،آنها که کنار می کشند ،از چرخه اصلاح طلبی خارج خواهندشد وبه نوعی مرگ سیاسی وفرهنگی اقدام کرده اند.
حمایت از کامرانی به منزله ،رشد وصلاحیت در جریان داری وجریان محوری وگذشتن از حصار تنگ خودمحور انگاری است .
اصلاح طلبان با فراغ بال ودستی گشاده تصمیم نگرفتند که بتوان بر آنان خرده گرفت واز رنگ رخسار کسی گلایه داشت ،ما از گردنه های صعب العبوری گذشتیم وپایی پرآبله وجگری خونین داریم ،اگر خرامان خرامان گام بر نمی داریم ،بارتلخ رنج ،بردوش داریم وکوله باری سنگین سالیان را بر کمر بسته ایم .انتظارتان را به اندازه ،گذرگاههای گذشته ، پایین بیاورید وهمراه ما ،به دشت های فرحناک پیروزی بیایید .ما پیروز شدیم ،زیرا جریان ما ،از محوریت اشخاص به محوریت احزاب درآمده است ،کاری صعب که لازمه وارستگی نفسانی وپهلوانی سیاسی است .
جریان اصلاح طلبی ،در کهگیلویه امروز ، به جای قهرمانی به سمت پهلوانی گام برداشته است ،کاری که همه شهرستانها می بایست ،یاد بگیرند وتقلید وتمکین کنند.
حتی اگر قهرمان نشویم ،پهلوان شدیم ،رفتاری که کشور ما محتاج به آن است ، مردم ما ، نیازمند سیاست مدارانی اخلاق پیشه وجریان محورند.
بیایید در این رودخانه ، تنی به آب بدهیم ودل از کینه وکدورت ها بشوییم وزلال بشویم وبه معنویت اجازه حضور بدهیم .سیاست بدون حضور اخلاق فریبکاری ومردم فریبی است ،بیایید ، سیاست اخلاق محور را در تاریخ کهگیلویه به ثبت برسانیم .

سید غلامعباس موسوی نژاد