پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اين گزارش در پي پرداختن به چرايي بي‌نظمي‌ها و تاخيرهايي که در ابتداي اکثر جلسات علني پارلمان وجود دارد، نيست اما سؤال اينجاست که آيا مي‌توان محاسبه کرد “هر دقيقه جلسه علني مجلس چقدر براي کشور هزينه دارد؟”

به گزارش ریواس جنوب،براساس قانون اساسي کشورمان “قانون‌گذاري” و “نظارت بر حسن اجراي قوانين” دو وظيفه مهم نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي است. در واقع مردم به صورت مستقيم نمايندگاني را به بهارستان مي‌فرستند تا در راستاي حل مشکلات و توسعه و آباداني کشور قوانيني وضع کرده و بر اجراي آنها توسط قوه مجريه، نظارت داشته باشند.

بهارستان‌نشينان در جلسات کميسيون‌هاي تخصصي مجلس طرح‌ها و لوايح طرح شده را مورد چکش‌کاري قرار مي‌دهند و پس از بررسي و تصويب آنها، گزارش خود را براي تصويب نهايي به صحن علني مجلس ارائه مي‌دهند. همچنين وظيفه نظارتي وکلاي ملت نيز تقريبا همين پروسه را طي مي‌کند. لذا مي‌توان اينگونه نتيجه گرفت که تمام فعاليت‌هاي مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پارلمان نمود دارد.

براي رسيدن به اينکه هر دقيقه صحن علني مجلس چقدر هزينه‌بر است، مي‌توان بودجه يک سال مجلس را بر ميزان ساعات جلسات علني پارلمان در همان سال تقسيم کرد.

در اين گزارش براي نمونه سال ۹۳ را در نظر گرفته شده تا بتوان در با يک محاسبه، ميزان برگزاري هر دقيقه از جلسه علني مجلس را مشخص کرد.

با نگاه به مشروح مذاکرات مجلس در سال ۹۳ مي‌توان دريافت که خانه ملت در سال ۹۳ از روز ۱۷ فروردين ماه تا ۲۵ اسفندماه جلسه علني داشته و در مجموع ۱۱۲ نشست علني برگزار کرده است. البته در برخي از روزهايي که مجلس جلسه علني داشت، اين نشست‌ها به دليل بررسي طرح‌ها و لوايح مهم و زمان‌بر مثل لايحه بودجه، در دو شيفت کاري برگزار شده است.

با جمع ساعات و دقايق برگزاري جلسات علني در سال ۹۳ پي مي‌بريم که مجلس حدود ۲۸۵۰۱ دقيقه جلسه علني داشته است.

همچنين بودجه مجلس شوراي اسلامي در سال ۹۳ در دوبخش اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي تعريف شده است که در بخش اعتبارات هزينه‌اي، رديف‌هاي بودجه‌اي براي برنامه‌هاي قانون‌گذاري، برنامه‌هاي نظارت و… وجود دارد.

براين اساس سرجمع بودجه‌هاي مصوب مجلس در سال ۹۳ رقمي در حدود ۴۹۶ ميليارد تومان است که براساس گزارشات ديوان محاسبات کشور و کميسيون برنامه و بودجه مجلس، عملکرد مالي اعتبارات هزينه‌اي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي رقمي در حدود ۵۰۶ ميليارد و ۸۴۱ ميليون تومان است.

با محاسبه اين ارقام و تقسيم ميزان بودجه مجلس بر ساعاتي که جلسه علني برگزار شده است، مي‌توان به ارقام زير رسيد:

هزينه برگزاري يک دقيقه جلسه علني حدود ۱۷ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان

هزينه برگزاري يک ساعت جلسه علني بيش از يک ميليارد و ۶۷ ميليون تومان

هزينه برگزاري يک روز جلسه علني با احتساب ۴ ساعت حدود ۴ ميليارد و ۲۷۰ ميليون تومان

البته واضح است که اين ارقام، هزينه‌هاي برگزاري جلسات علني در سال ۹۳ است لذا هزينه هر دقيقه از صحن علني مجلس در سال جاري با توجه به ثابت بودن ميزان زمان برگزاري جلسات علني و افزايش هزينه‌هاي مجلس از جمله افزايش حقوق، افزايش هزينه آب، برق و تلفن… و هزينه کارمندان، مسلما بيش از اين ارقام خواهد بود.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور، بودجه مصوب مجلس در بخش اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در سال جاري ۶۳۴ ميليارد تومان پيش‌بيني شده است که اگر ميزان برگزاري جلسات علني در سال جاري را برابر با سال ۹۳ در نظر بگيريم، مي‌توان به ارقام زير رسيد:

هزينه برگزاري يک دقيقه جلسه علني حدود ۲۲ ميليون و ۲۵۰ هزار تومان

هزينه برگزاري يک ساعت جلسه علني حدود يک ميليارد و ۳۳۵ ميليون تومان

هزينه برگزاري يک روز جلسه علني با احتساب ۴ ساعت حدود ۵ ميليارد و ۳۳۵ ميليون تومان

لازم به ذکر است ميزان بودجه‌اي که در اين گزارش مبنا قرار داده شده، تنها بودجه مجلس شوراي اسلامي است و نهادهاي زيرمجموعه مجلس مانند مرکز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات در قوانين بودجه سنواتي، رديف بودجه‌اي مشخص و جداگانه دارند و از آنجا که اقدامات اين نهادها در راستاي امور مجلس است و ثمره آن بايد در تصميمات و اقدامات مجلس نمود داشته باشد، لذا اگر ارقام بودجه اين نهادها به بودجه مجلس اضافه شود، ارقام ذکر شده در اين گزارش (هزينه برگزاري يک دقيقه جلسه علني) افزايش قابل توجهي خواهد داشت.