پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

درگذشت ناگهانی هاشمی رفسنجانی زبان گویای انقلاب اسلامی ومبارزنستوه وهمیشهدرصحنه ومرداندیشه ها و بحرانها وتدبیرها واسوه استواریوعمل وشکیبایی وبردباری و بزرگمردخاطره انگیزهمه سالهایانقلاب،موجی ازغم واندوه را برجان وروح مردمی که بهصلابت وبزرگی او انس گرفته بودندافکندوهمه دلها راداغدارواندوهناک وسوگوار کرد.
ازآن زمان که انقلاب اسلامی درسرزمین ایران روی دادوچهره خودرا نمایان ساخت،بانام خاطره انگیزونقش آفرین هاشمی
رفسنجانی پیوندوگره ناگسستنی خوردودراذهان جامعه نقش جاودانه بست وامروزفقدان ناگهانی اودلهاراغمین وچشمهارا گریان وخاطرات دوران پرتلاطم
انقلاب راباردیگر درخاطره هاواذهان زنده کرد؛چراکه در هرصحنه ازانقلاب وموجهای توفنده آن،نقش هاشمی بی بدیل
بودوجایگاه اوبی نظیر.
ویژگیهای هاشمی مختص به خود اوبودودرقالب خاصی نمی گنجید وهیچکس ازعهده نقش ویژه او دربحرانهاورویدادها برنمی آمد؛
چراکه تیزبینی وهوشیاری ودرک اواززمانه وروزگار،ازاوچهره ای ممتازوبی بدیل ساخته بودوهم اوبودکه می توانست درهنگامه ها وخطرات وتنگناها ودوران صعب چاره گروگره گشاباشد.
این چهره روحانی در سیاست و تدبیر بی بدیل، در بردباری و خویشتن داری بی نظیر، در صلابت و وقار مثال زدنی، در دقت نظر و سنجیده گویی درخور تحسین، در استواری بر عزم و اعتدال و استقلال شخصیت منحصر بفرد، در جامعیت دانش دینی و اجتماعی و سیاسی درخورستایش، در روشن بینی و بلند نظری نادر، در جامع نگری و جهان بینی متناسب با روح زمانه و شرایط روز، کم نظیر بود و کمتر انسانی را می توان سراغ گرفت که در وی این همه صفات نادرو پسندیده و ستودنی با هم جمع شده باشد.
هاشمی یک روحانی وسیاستمدار چند بعدی وروشن بین بود و در قالب گروه و جریان خاصی نمی گنجیدوظرفیتی فراترداشت.
بلکه گروههاوافرادبا ایده ها وگرایشهاواندیشه هاوسلیقه های متفاوت می توانستند در سایه منش وروش اوبیاسایند وبرای سازندگی وپیشرفت کشور تلاش کنند.
هاشمی در جریان انقلاب تجربه های مهم ومفیدو گرانبهایی به دست آوردوباقرارگرفتن در جایگاههایی مانند وزارت کشور، نمایندگی وریاست مجلس، ریاست جمهوری، فرماندهی کل قوا، ریاست خبرگان و مصلحت نظام، و…. دانشهاوتجربه های سودمندی اندوخت ودر همه این مسئولیتها در قامتی بلندووزین ظاهر شدودرنگاههاجابازکرد.
هاشمی دربرابر طوفان ها و حوادث و موانع، صبر و صلابت و آزاد منشی و اعتدال پیشه کرد و عزت نفس و بلند همتی و استقلال شخصیت را از دست نداد و همین ویژگی ها و برجستگی ها از او یک چهره دینی، ملی و سیاسی کم نظیر ساخت.
هتاکان وبی ادبان وفرصت جویان بی قدرو کم مایه، نمی دانستندویانمی خواستندبدانندکه
هاشمی کیست و از چه گذرگاه های صعبی مانند هفت خوان رستم درشاهنامه عبور کرده است تاکشتی پرتلاطم انقلاب رابه سرمنزل خویش رساند و ازگزندهادرامان دارد. هاشمی مولود اسلام و انقلاب و مردم وآزمونهای سترگ بود و خدمات گران بها و فداکاری های او هرگز گم نخواهد شدوازیادهانخواهد رفت و مردم حق شناس هیچ گاه منزلت و عظمت او را از یاد نخواهند برد.
بدون شک هاشمی دریادها پاینده و جاودانه است ،چون زندگیش سرشار از پیام آموزنده برای زندگی و زیستن شرافتمندانه بود. او به ما درس ایمان، هوشمندی، تدبیر، صبوری، تیزبینی ، سکوت معنی دار، استقلال شخصیت، شهامت، سیاست مدبرانه، بلندنظری و جامع نگری، اعتدال، وقار و صلابت، استواری در راه هدف، احساس مسئولیت و در صحنه بودن آموخت.
هاشمی تنها قدر و اعتبار خود را با پست ها و منصب هایش بدست نیاورد بلکه بزرگی و برتری در ذات و منش او بودواین پست ها و منصبها بودند که به وجود او قدر و مرتبه یافتند. بی انصافان بدانند که تهمت ها وتوهینهاهرگز دامن او رانخواهندآلود، زیرا خداوندخود وعده داده است که از مومنان دفاع نمایدآنجاکه فرموده است :” ان الله یدافع عن الذین آمنو ان الله لا یحب کل خوان کفور” قطعا خداوند از کسانی که ایمان آورده اند دفاع می کند زیرا خدا هیچ خیانتکار کفر پیشه ای را دوست ندارد( س،حج،آیه۳۸)
اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی درگذشت جانسوزحضرت
آیت الله هاشمی رفسنجانی را به همه مردم شریف استان و به ویژه دوستداران او ازجان و دل تسلیت می گویم وازخداوند
بزرگ خواهانم که به مابیاموزد که آن بزرگ راقدرشناسیم و
راه ومنش وسیره اوراپاینده و زنده نگاه داریم.
محمودمنطقیان۹۵/۱۰/۲۰