پایگاه اطلاع‌رسانی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

چندصباحی نگذشته که مردان برومندحاشیه زاگرس برمناصب گوناگون حکومتی دست یازیده اندویکی یکی دراین مناصب به خدمتگزاری نظام مشغولند، درایت وکاردانی وپشتکارودلسوزی این عزیزان دررتق وفتق امورعده ایی رابرنتافته وعلم عصیان برضداندیشمندان وبزرگان قوم لربرداشته اند وازهروسیله ایی برای تخریب این عزیزان ابایی ندارند، این دون صفتان ونادانان غافلندکه مردان بزرگ حاشیه زاگرس همانندکوهای بلندوسترگ آن مقاوم ، استوار، وپابرجایندوهیچ تندبادی نمیتواندخللی درعزم واراده آنان درراه خدمت رسانی به مردم ایران اسلامی وخدمت به نظام وا ردنمایدواین تقلای بیهوده دست پازدن غریقی راماندکه ازاستیصال به کف روی آب هم چنگ میزند، این مردانذبه سادگی وبارانت این وآن نیامده اندتاباغوغاسالاری وهوچی گری عده ایی عرصه راخالی نمایند، اینان ازتوانایی بالای خودمددگرفتندواثبات کردندکه اگربه آنهااعتمادشودسران مملکت راناامیدنخواهندکردودرتحول بنیادین ادارات وسازمانهاازهمتایان خودگوی سبقت راخواهندربودوچنان خواهندکردکه کسی به گردپایشان هم نخواهدرسیدوهرزگویی ونشخوارکلمات توسط عده ایی معلوم الحال ذره ایی خلل درعزم واراده شان واردنخواهدکردوچه خوب گفته شاعرعزیز: عرض خودمیبری وزحمت مامیداری
اماروی دیگرسخنم باهمزبانان خودم واین عزیزان است وزاگرس نشینان رابه این نکته متوجه مینمایم که خدای ناکرده دردام حیله های دون صفتان نیفتندوبه نشراکاذیبی اقدام کنندکه درواقع بهرقلع وقم عزیزان زاگرس نشین ساکن ومدیردرتهران وایران اسلامی برنامه ریزی شده است تاریشه های دلاورمردان عرصه مدیریتی کشورمان راازپایه بزنندوسعی درمخدوش کردن چهره مقبول آنهادارند.
هموطن زاگرس نشین هرفردهمزبان که درعرصه مدیریتی کشورزمام اموررادردست داردشناسنامه همه ی زاگرس نشینان است همت شماوطرفداری تان ازاین عزیزان بواقع طرفداری ازخودتان است ومحکم کردن پایه های مدیریتی کشوردراستفاده ازمردان بزرگ قوم لراست وضعیف کردن آن یعنی بی کفایتی آنها، پس عزم خویش جزم کنیدوجلوی شایعات دست سازتفکرانحصارگررابگیریدوفرصت ندهیدکه بااین تفرقه اندازان وشایعه سازان به مطامع خودبرسندوجایگاه این عزیزان زحمت کش وبی ادعارابدون هیچ دلیل خداپسندانه ایی متزلزل نمایند،
یکی ازاین مردان که اینروزهاموردهجوم بی مهابای هرزه گویان قرارگرفته دکتروکیلی عزیزاست که همگان برهوشیاری ، درایت ، وکاردانی وی اذهان دارندوهمین خصوصیات است که عده ایی رابرآن داشته تاعلم تخریب برعلیه ایشان رابردارندودرسایتهای مختلف به دروغ پراکنی مشغول شوندوچهره منورومنزه ایشان رادرنزدمردم مکدرکنندامانمیدانندکه دکترجایگاه علمی وسیاسی خودرایافته وبزرگان کشورهم به میزان کارآیی وتوانایی ایشان کاملا واقف گشته اندودروغ پراکنی عده ایی معلوم الحال درمخدوش نمودن ایشان ذره ایی هم موثرنخواهدبودوآنهابی جهت خودرابزحمت انداخته اندچراکه مردم خادمین وخیانت کاران راازهم تشخیص میدهندوبرای خدمت گذاران خودبهاوارزش والایی قایل هستند
سیدقربانعلی موسوی شیرازی خبرنگاروفعال فرهنگی رسانه