پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب / سیده صدیقه کشاورز
طـى ۲ جـنـگ جـهـانـى اول و دوم ، بـه نـام پيشرفت ارضى و توسعه اقليمها، سرنوشت انسان هايى كه در يک قلمرو سياسى ، فرهنگى ، اقتصادى و اجـتـمـاعى مى زيستند، بازيچه قدرتمندان وقت قرار گرفت و به پديده معلوليت به شدت دامن زده شد تا آنجا كه اين عارضه بتدريج فرآيندهاى سـيـاسـى ، فـرهـنـگـى، اقـتـصـادى و اجـتـمـاعـى مـوجـود در جـهـان را مـتـأثـر كـرد.

کشاورز صدیقه


بـه هـمـيـن عـلت در۳۷مین اجـلاس مـجـمـع عـمـومـى سازمان مـلل مـتـحـد در سـال ۱۹۸۳، فـريـادهـاى مـعـلولان جـهـان شـنـيـده شـد و سـرانـجـام روز سـوم دسـامـبـر مـطـابـق بـا ۱۲ آذر مـاه از سـوى سـازمـان ملل به عنوان “روز جهانى معلولان ” نام گرفت…
منبع:سایت معلولین ایران.

امروز ۱۲آذرماه سال ۱۳۹۷ که روزجهانی معلولان نامگذاری شده است،ضمن تبریک این روز به جامعه معلولان کشورواستان کهگیلویه بویراحمد امسال این روز مصادف شده با ماه ربیع الاول و سفرسرکارخانم دکترابتکارمعاونت محترمه ریس جمهوردر امورزنان و خانواده کشوردرمرکزاستان کهگیلویه وبویراحمد که مااین مناسبت رو به فال نیک گرفته و حضورخانم دکترابتکار را نوید بخش بررسی و پیگیری حقوق تضعیف شده زنان و دختران معلول استان و رفع مشکلات آنها میدانیم .
با توجه به اهداف تعیین شده در روز جهانی معلولین و همچنین قوانین جدید مصوب مجلس شورای اسلامی که تحت عنوان `قانون حمایت از حقوق معلولان`درفصل های ۱۰گانه ذیل:

فصل اول:
کلیات.

فصل دوم:
مناسب سازی دسترسی پذیری و ترددو تحرک معلولان.

فصل سوم:
خدمات بهداشتی،درمانی و توانبخشی .

فصل چهارم:
امورورزشی،فرهنگی،هنری وآموزشی.

فصل پنجم:
کارآفرینی و اشتغال.

فصل ششم:
مسکن.

فصل هفتم:
فرهنگ سازی وارتقای آگاهی های عمومی.

فصل هشتم:
حمایت های قضایی وتسهیلات مالیاتی.

فصل نهم:
معیشت و حمایت های اداری و استخدامی.

فصل دهم:
برنامه ریزی،نظارت ومنابع مالی.
تقسیم بندی شده اند که این فصول مشتمل بر۳۴ماده و۲۹تبصره در جلسه علنی روز۱۳۹۷/۰۱/۲۲به تاییدشورای نگهبان رسیده است .
لذاباتوجه به قوانین مصوب مجلس و وجود آسیب های اجتماعی خاص بانوان معلولل استان کهگیلویه وبویراحمدباتوجه به فرهنگ سنتی این استان این قشرازجامعه هم در خانواده هم دراجتماع دچار آسیب های جدی هستند.
چنانچه با وجود وفهمیدن معلولیت بانویی در خانواده گاها شاهد رفتارهایی مثل احساس گناه و تقصیر،انکار معلولیت ازطرف خانواده به ویژه فزرندمعلول دختر،اضطراب خانواده و دختر نسبت به وضعیت موجود،گسستگی روابط خانوادگی،بزرگ نمایی درمحدودیت دختر…که این عوامل و سایر عوامل موجب آن شده که کیان خانواده های دارای فرزندمعلول بویژه (دختر) در معرض خطرجدی قراربگیرد و باعث بروزاختلال های رفتاری وعاطفی دردخترمعلول و خانواده وکاهش کارایی معلول دخترو حتی کل خانواده در زمینه های مختلف باشد.
در فرهنگ کلی استان نیزمشاهده می شود که بانوی معلول موردعدم پذیرش عمومی ،بی توجهی نسبت به نیازهای آن ،غفلت ازحقوق انسانی بانوی معلول،تزریق احساس غیره مفید بودن بانوی معلول درفعالیت های اجتماعی و…
واز طرف سازمان حمایتی بهزیستی حمایت های کلی وخوبی ازمددجویان انجام میشود ولی عدم تخصیص تسهیلات ویژه به معلولان دختر وعدم حمایت ازخانواده دختر معلول درامورمربوط به نگهداری فرزند دخترمعلول خود که این آسیب ها زمینه رابرای ناشناخته ماندن معلولان دختردرجامعه فراهم کرده است و اقدامات لازم برای برطرف کردن این آسیب هاومشکلات و معضلات درجامعه زنان معلول استان به صورت کم یا با تأخیراتفاق می افتدکه باعث منزوی شدن گروه زیادی از بانوان معلول استان شده است.
حال بنده بایادآوری قوانین مصوب مجلس وشرح حال کنونی بانوان معلول استان درخانواده و جامعه به عنوان عضوی ازجامعه بانوان استان از معاونت محترمه ریاست جمهوردراموربانوان وخانواده و استاندارمحترم استان ومدیرکل محترم سازمان بهزیستی استان تقاضامندم برای پیشگیری ازوقوع آسیب های اجتماعی و فردی اضافه بر معلولیت درخصوص بسترسازی فرهنگی درخانواده واجتماع و بسترسازی مناسب برای معلولان درشهر و اجرای قوانین مصوب مربوط به معلولان به ویژه معلولان (دختر)در زمینه های مختلف بویژه اشتغال(سهمیه ۳٪)همانند سایر امورات محوله به مسولان محترم نام برده پیگیری و مساعدت لازم را به این قشرآسیب پذیر رادردستورکارخودقراردهند