پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

اولین تغییر بعد از آمدن استاندار جدید با اقدامی جالب همراه بود.

به گزارش ریواس جنوب مجتبی مرادی مدیرکل حوزه دفتر استاندار در دوران تصدی علی محمد احمدی که گفته می شد خیلی از اختیارات استاندار نیز توسط او گرفته می شد بعد از رفتن احمدی وی نیز استان را ترک کرد.

مرادی در حالیکه استاندار جدید هنوز در این رابطه چیزی نگفته بود و حتی برخلاف رویه بقیه استانداران مدیرکل برای دفتر استانداری با خود نیاورده بود در اقدامی  جالب برای اینکه دست استاندار جدید باز باشد همراه با احمدی از سمت خود کنار رفت و استان را ترک کرد.

این اقدام مرادی در حالیکه هنوز خبری از عزل او نبود جالب بوده است.