پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

فرزاد آذریان و حبیب اله عاملی مقدم نمایندگان استان در شورای عالی با صدور پیامی مشترک روز خبرنگار را تبریک گفتند.

به گزارش ریواس جنوب، دراین پیام آمده است.

به نام خدای قلم

جان نباشدجزخبردرآزمون هرکه راافزون خبرجانش فزون نوشتن و نگارش جاودانه ترین شکل زبان جوامع انسانی است و خبرنگاران این رسالت عظیم را به دوش گرفته تا با خامه ی چابک خویش منقش کننده رقومی باشند که شکل دهنده ارتباط موثر بین لایه های مختلف جامعه هستند.
در هر جامعه ایی که بیان بر اساس واقعیت های موجود نهادینه شود و قلم نیز در نگاشتن آن نلغزد قطعا افکارها توسعه می یابند راستی وحقیقتگوی ساری وجاری میگردد. خبرنگاران تنها قشری هستند که برای تهیه خبر بدنبال صاحبان خبر می روند تا منعکس کننده فرصت ها و تهدیدها در جامعه برای ارتقای آگاهی های عموم مردم شوند و از این حیث رسته ی صاحبان این حرفه زیبایی و طراوت خاصی دارد و تجلی بخش حیات انسانی است.
بر خود لازم میدانیم این فرخنده روز را به همه خبرنگارانی که بی غرض قلم می زنند و راستی از نوک قلمشان بر روی سطور نقش می بندد تهنیت گفته واز ایزدمنان برایشان پویایی اندیشه، استقلال قلم،وفاداری به رسالت قدیس خبرنگاری،وتندرستی روان ارزومندیم .
فرزاد آذریان وحبیب اله عاملی مقدم نمایندگان استان در شورای عالی