پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

طی حکمی ،فرماندار کهگیلویه که پیش از این عنوان سرپرست را به همراه داشت رسما منصوب شد.

به گزارش ریواس جنوب، چندین ماه است که فرمانداری کهگیلویه با سرپرستی اداره می شد تا به نوعی همه ی تصمیمات در لوای واژه سرپرستی قطعیت لازم را نداشته باشد.
اما علیرضا اتابک که مدتی کمی به عنوان سرپرست منصوب شده بود امروز و بنا به پیشنهاد استاندار، توسط وزیر کشور رسما امضای فرمانداری را در حکم خود دید تا از این پس وازه ی سرپرستی حداقل برای این دوره  از فرمانداری کهگیلویه کنده شده باشد.
اما نکته قابل تامل این است که در چندسال اخیر به نوعی اکثر مدیریت ها با سرپرستی شروع می شد و در پاره ای از موارد آنقدر این حکم سرپرستی تمدید می شود که گاها به یک امر غیر قانونی مبدل می شود و نهایتا هم به مدیریت قطعی نمی انجامد اما تایید حکم اتابک در کمتر از سه ماه نشان از اعتقاد و اطمینان مدیران استانی و کشوری به او است و در واقع مدت زمان اندک سرپرستی او در میان تمدید های متعدد سرپرستی به نوعی شاید متفاوت بوده است.
اتابک در مدت سرپرستی با رفع برخی از مشکلات کهنه ی به جامانده از سالیان دورتر برخی از روستاها موجب خوشحالی و تحقق یافتن رویاهای انسان های قدیمی و ریش سفیدان شده است که قطع به یقین چنین اقداماتی موجب همراه شدن قاطبه مردم با او شده است و در تایید حکم او از جهت اطمینانی که به تصمیم گیرندگان داده است بی تاثیر نبوده است.