پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

هزینه گازکشی به منازل مسکونی افراد تحت پوشش منطقه چاروسا را کمیته امداد پرداخت کرد.

به گزارش ریواس جنوب، رئیس کمیته امداد قلعه رئیسی گفت: با توجه به ابنکه مشکلات معیشتی مردم باید جبران شود و خدمت به محرومین باید ببش از پیش نصب العبن قرار گیرد در راستای خدمات رسانی به افراد نیازمند تاکنون به تعداد ٩۰خانوار از افراد تحت حمایت با اولویت زنان بی سرپرست  هزینه گازکشی پرداخت شد.
ناصر ارغنده افزود: بازاء هر کدام مبلغ ١۵۰۰۰۰۰۰ریال معادل ١۵۰۰هزارتومان جمعا ١٣۵میلیون تومان بابت هزبنه گاز کشی منازل انها پرداخت و تعداد بیش از ١۵۰خانوار ثبت نام که به محض دریافت اعتبار پرداخت خواهند شد.

وی ادامه داد: جادارد از تمامی کسانیکه به نحوی از انحاء در برطرف نمودن مشکلات جامعه هدف نهایت تلاش را دارند مخصوصا از مدیرکل خدوم و ولایی که توجه خاص به مناطق محروم دارند و  اصحاب خبر و رسانه که همیشه همراه و همیار ما هستند صمیمانه سپاسگزاری و تشکر کنم.