پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

علیرضا اتابک / ریواس جنوب

به بهانه ۱۹رمضان، شب قدر وشب
ضربت خوردن حضرت علی(ع)

شورای روباه بزک می کند
شتر سرخ مو حسودی می کند
سیف الاسلام دیروز ،
امروز از قدرت ، سهم میخواهد.
صفین راه می افتد
تا صف گرگها کامل شود
جهل و جمود با عبادتی
به وزن کاه رخ می گیرد
صف پشت صف
عنوان پشت عنوان
می آیند تا مظلومیت علی را
کامل کنند
شب قدر است و ملائک
فوج فوج هبوط می کنند
خط زمین و آسمان پراز
فرود وفراز می شود
مولود کعبه می خواهد
امشب نماز رستگاریش را
با بانگ فزت و رب الکعبه
در مسجد خدای کعبه تمام کند
از امشب درکوچه های کوفه
صدای پای آشنا نمی آید.
از امشب کودک یتیم رنجدیده
موهایش ژولیده می ماند
ازامشب تنورخانه ی بیوه نجیب
خاموش می شود
از امشب کوچه های کوفه
رد نعلین یاور ستمدیدگان را
بر خود نمی بیند .
از فردا نان و خرما
در حسرت نگاه دخترک رهگذر
فقط دربازارکوفه فروخته میشود
امشب زخم مظلومیت علی
دوباره سرباز می زند
اول مظلوم عالم ، این شبها
تنهاتر ومظلوم ترمی شود
قدرها و احیاها ، این شب ها
با هجوم این ویروس مزاحم
در تب نام مولای متقیان
گر می گیرند .
مولای من ، آقای من ،
این شبهابدون جمع ودرخلوت خود
با پلکهای گداخته می آیم
می آیم
تا جوشن وجودم را بانگاهت
درمان کنم .