پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

ریواس جنوب /
این روزها شهرستان کهگیلویه متاثر از یک حالت دوگانگی” با موحد یا بی موحد” قرار گرفته است.

عده ای که تکلیفشان از همان ابتدا مشخص بود و خود را هوادار موحد اعلام کردند؛ برخی نیز همراه شده بودند با نماینده وقت و برخی نیز از خود چهره ای دو رو نشان دادند و این روزها فضا را برای اینکه خود را منتسب به نماینده فعلی معرفی و از نماینده قبلی تبری بجویند مناسب می دانند.
در بین مدیران نیز فضا به همین شکل است، مدیرانی که رای به موحد دادند با اقتدار حرف می زنند و مدیرانی که علیه او بودند حاشیه امن ندارند و امیدی به اینکه شب بخوابند و صبح مدیر باشند، ندارند.

اما آنچه که این روزها بدجور به ذوق می زند رفتارهای حق به جانب و طلبکارانه ی مدیران و کارمندانی هست که خود را منتسب به نماینده می دانند.
این افراد خود را پاسخگوی هیچ شخصی نمی دانند و آنطور که شایسته برخورد از سوی یک کارمند است رفتار نمی کنند و آنگونه عمل می کنند که فقط خوشایند نزدیکان اصلی موحد باشد.
در اداراتی که مدیر، رای به موحد نداده باشد، کارمندان زیر دست او که موحدی هستند به شکل کاملا زننده ای که بیش از هر چیزی دیگری به آبروی موحد لطمه می زند از دستورات رییس در جهت انجام کارهای ارباب رجوع سرپیچی می کنند و آنچه را که خود صلاح بدانند انجام می دهند نه صلاح دستگاه و نیز نیازهای مردم.
این کارمندان طوری رفتار می کنند که گویی دل پری از برخی اتفاقات دارند و در واقع جوری رفتار می کنند که انگار سال های سال پشت خط قدرت مانده بودند و این موحد نیست که نامش با کهگیلویه و مردم این دیار عجین شده بود.
موحد هر چه باشد موحد است و آنقدر در قدرت بود و طرفداران متین و در عین حال متعصب خود را دارد که یقینا نیازی به چنین رفتارهای کینه توزانه ای ندارد.
فقط بخشی از این هواداران این ذهینت و رفتار را به وجود آوردند و غالب نزدیکان و هواداران این چهره ی شاخص بر مدار قانون و اخلاق مداری می چرخد اما رفتار این بخش از کارمندان منتسب به موحد به آبروی چندین ساله ی او لطمه می زند و باید هوشیارانه با این دست رفتارها مخالفت کند تا نه در کار مردم خللی وارد شود و نه هم مردم این احساس را کنند که موحد تشنه ی قدرت است چرا که وی آنقدر در جبهه های مختلف به مردم خدمت کرد که نیازی به این رفتارها ندارد.
به نظر می رسد تا آغاز تغییرات و کمی بعد از آن که تب و تاب تغییرات بخوابد و مدیران ابقا و عزلی مشخص شود این کارمندان نیز از چنین رفتارهای قدرت طلبانه ای دست می کشند و مجددا فضای آرامش و اتحاد به وجود خواهد آمد که یقینا با هوشیاری موحد این فضا قبل از آغاز تغییرات احتمالا اتوبوسی می تواند شکل بگیرد.