پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

سید ایرج کاظمی، رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه به بهانه روز خبرنگار پیامی صادر کرد.

دردفتر زمانه فتد نامش ازقلم
هرملتی که مردم صاحب قلم نداشت

انانکه مرا به بنداسارت کشانده اند وآزادی واستقلالم را به بهای ناچیز فروخته اند ودر قتلگاه نامرد مردمان به تواضع مجبورم کرده اند ودرمسیر پستیها وپلشتیها قربانیم کرده اند،به گناهی بزرگ دچار گشته اند. گناهی به بلندای قتل انسانی مومن که خداوند فرمودند :((من قتل نفسا بغیر نفس اوفساد فی الارض فکاتما قتل الناس جمیعا))سوره مائده آیه سی ودو
(هرگاه کسی انسانی رابدون حق یاازروی فساد بکشد همانند این است که همه مردم راکشته است .)
زیرا من وسیله مدح ومنقبت وستایش ستایشگران وابزار تملق وچاپلوسی چاپلوسان متلون ومذبذب ومزور نیستم وازروز آفرینشم،هرآن که سخنی گفتم از عمق جانم برخاسته ونه ازنوک زبانم ،زیرا لسان تملق وچاپلوسی، لسان ضلالت وگمراهیست، زبان نفاق،دوئیت وانحراف است.
من قلمم وباشماسخن میگویم ودرافرینشم فلسفه ای نیک نهفته است همان فلسفه بانام هدایت،حقیقت،صداقت وصراحت وبدانید همیشه جولانگاه من عرصه نشو ونمای توانمندیهای انسانهای صاحب فضل وعلم ودانش، شعروشعور ومعرفت، آگاهی ودانایی
وتوانایی بوده است وامام اول شیعیان میفرمایند ((عقول الفضلا فی اطراف اقلامها)):اندیشه های دانشمندان درحول وحوش قلمهاقراردارد.
پس انانکه ازمن برای تحکم پایه های چاپلوسی استفاده کنند تابوسه برجایگاه اربابان خودزنند دون شان آفرینش وفلسفه ی وجودیم عمل کرده اند وبه قتلگاه چاپلوسی آلوده ام کردند توصیه میکنم هر گاه مرادردست این نااهل مردمان دیدید رهایم سازید وعلیه آنان داد سخن سردهید همانگونه که بشارت دهنده انسانیت وناجی بشریت فرمودند :
برصورت چاپلوسان خاک بپاشید.
(احثوالتراب علی وجوه المداحین).