۶ واحد صنفی غیر بهداشتی عرضه بستنی در کوار تعطیل شدند

۶ واحد صنفی غیر بهداشتی عرضه بستنی در کوار تعطیل شدند

تابستان و فزونی گرمای هوا هوس خوردن بستنی را بیشتر می کند، اما مهمتر از کاهش گرمای بدن و عطش تابستانی توجه به بهداشتی بودن نوع بستنی است که می خوریم. بازرسان بهداشتی در استان فارس این روزها بیشتر مراقبند که واحدهای صنفی...

ادامه مطلب ...