پایگاه خبری-تحلیلی ریواس جنوب (rivasjonoob.ir)/

یاداشت مخاطب/

درهرشهری به ویژه شهرهای بزرگ، ساماندهی بازارطیق مقررات شهری و برپایه مطالعات کارشناسی، باتاکیدبررعایت حقوق شهروندی امری ضروری به نظرمی رسد.

توجه به زیرساخت های شهری،بافت فرهنگی،اجتماعی،اصول معماری وشهرسازی ازاولویت های اساسی درنظام شهرسازی محسوب می شود.

شهریاسوج سالها است که از فقدان زیرساخت های مناسب شهری،توزیع نامناسب ونادرست اصناف وامکانات شهری دررنج است.

وجوداصناف آلاینده ازقبیل تعمیرگاه ها،تعویض روغنی ها،کارواش ها،نجاری هاو….درکنارمنازل مسکونی،فروشگاه های موادخوراکی،رستوران هاوسایرتهیه کنندگان موادغذایی درسطح شهر، امنیت غذایی وآرامش مردم رابه طورجدی به خطرانداخته است.

ریواس

علاوه برآن، تمرکزاصناف ارائه دهنده خدمات عمومی ازقبیل مراکزبهداشتی ودرمانی ،مطب پزشکان،آزمایشگاه ها ،بانک هاو….درمرکزشهرازجمله مواردی است که روزانه مردم درمراجعه به آنها به زحمت افتاده به نحوی که به دلیل عدم وجودپارکینک ،جهت پارک ماشین خوددرسطح خیابان های مرکزی شهرسردرگم وگرفتارهستند.

همین معضل بارترافیکی رادرسطح شهرافزایش داده است.دراین میان ناباورانه وبدون کارکارشناسی ومطالعه وبابی توجهی به حقوق شهروندان وکسبه ای که سالها دراین شهرباهمه سختی هابه مردم وشهروندان، خدمات ارائه ودررونق وحفظ توازن بازارنقش موثری ایفانمودند،تصمیمی اتخاذشده است مبنی براینکه کلیه کسبه فعال درخیابان سیزده آبان شهریاسوج بایدبه محلی درخارج ازمحدوده شهری وبابعدمسافت زیادواقع درزمین های زراعی اکبرآبادانتقال یابند.

بدنبال این تصمیم ودرشرایط نامناسب اقتصادی حاکم درسطح کشوروشیوع بیماری کروناودردورنج مضاعف مردم، باتوسل به قوه قهریه، کسب وکاربازاریان را به بهانه بارترافیکی دراین خیابان تعطیل نموده اند.

این اقدام موجب ورود ضرر وزیان زیادی به این کسبه شده است به نحوی که قادربه پرداخت اجاره بهای مغازه وخونه خودنخواهندبود.

درحالی که وجودخرده فروش های واقع درخیابان سیزده آبان به دلیل فضای رقابتی حاکم براین بازارمنجربه دسترسی آسان ومقرون به صرفه مصرف کنندگان به اجناس ومایحتاجی می شودکه به دلیل کرونا وکاهش قدرت خرید،توانایی تهیه اجناس رابه هرقیمتی ندارند.اگرچه مکان یابی فعلی جهت اسکان عمده فروشان هم به دلایل مختلفی مناسب نبوده ودراینجامجال پرداختن به آن نیست.

بااین اوصاف نظرمسئولین وتصمیم گیرندگان حوزه شهری رابه نکاتی درذیل جلب می نمایم:

۱-ساماندهی بازاربایدبراساس مقررات ودرمحدوده شهربااولویت اصناف آلاینده صورت گیرد،چیزی که درهمه شهرهای کشوررعایت شده است.درهمین رابطه ذکراین نکته مهم وضروری است که درپیشینه تاریخی تمدن اسلامی مشاهده می شودکه دراطراف بازارها خصوصا عوامل تامین مایحتاج عمومی بامصرف کنندگان همزیست بودند،موضوعی که درجهان امروزازآن به عنوان دسترسی آسان مصرف کنندگان به خدمات واقلام مورد نیازضروری روزمره یاد می شود.بنابراین به نظر می رسد تصمیم مدیران ذیربط باکیفیت مطروحه جهت اجراتوجیه اقتصادی ،فنی وترافیکی ندارد.

۲-درمقررات امورصنفی،عمده فروش تعریف خاصی دارد.دراین تصمیم تفکیکی بین خرده فروش وعمده فروش صورت نگرفته است.درحالی که بررسی ها نشان می دهداکثرکسبه فعال درخیابان سیزده آبان خرده فروش بوده واین تصمیم بدون رعایت حقوق شهروندی این دسته ازبازاریان اتخاذگردید.به نظر می رسدمسئولین به جای حل مشکل ترافیکی سطح شهرواحداث پارکینک، بدنبال حذف صورت مسئله یعنی تعطیلی بازارهستند.

۳-درتئوری های اقتصادی نظریه ای باعنوان جانمایی درباب عوامل موثردرتعیین محل استقراربنگاه ها وعوامل توزیع وجود داردکه براساس آن، کل هزینه های حمل ونقل برای مصرف کنندگان به حداقل برسد،ازدیدگاه فنی درتصمیم مزبورتفکیکی بین عمده فروش وخرده فروش کسبه خیابان سیزده آبان قائل نشدندکه محل ایراد جدی است.چه لزومی داردخرده فروش ها به مکان جدیدمنتقل شوندچه آنکه درهرصورت کاربری خیابان سیزده آبان تجاری است وازنظرترافیکی این طرح چه دربعد مسافت وفاصله وچه درزمینه زمان جهت مراجعه منجربه تشدیدترافیک می شودزیراازیک طرف بارترافیک رابه پل بشارمنتقل وازطرف دیگربه دلیل مسافت بیشترمستلزم اتلاف زمان بیشتر،افزایش مصرف سوخت ودرنهایت تشدید ترافیک وآلودگی بیشترخواهدشد.

انتهای پیام/